Tutoria entre iguals


  • Planifiquem estratègies de prevenció de les desigualtats de gènere i relacions d’abús de poder.

Generar espais que facilitin la trobada entre alumnes.

En aquest document elaborat per l’EAP del Berguedà es donen orientacions sobre la tutoria entre iguals. Les relacions que es donen entre els alumnes mitjançant aquesta estratègia, permet crear un ambient coeducador en el centre.

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0032/036f1f12-01c4-40a7-b22d-58b213307960/tutoriaentreiguals2.pdf